د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت دفتري وبیلانس

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور بېلانس

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور لېژر وژور نال

  تاریخ ختم :  1400-05-19

آمریت تدارکات

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت پلانگذاری و تثبیت نیازمندی

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت خدمات مشورتی و غیر مشورتی

( 83) 6 - 1