د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص تحلیل داتا

  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص اقتصادی

  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص پالیسی سازی

  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص بازاریابی و فروشات

  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص پلان گذاری

  تاریخ ختم :  1402-11-24

متخصص تولید

( 170) 6 - 1