د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1401-11-17

مدیر دیتابیس

  تاریخ ختم :  1401-10-24

تکنیشن لابراتوار

  تاریخ ختم :  1401-10-24

هلپر تکنیشن لابراتوار

  تاریخ ختم :  1401-10-18

رئیس مالی

  تاریخ ختم :  1401-08-06

انجینر ارشد پل

  تاریخ ختم :  1401-08-06

انجینر ارشد هایدروتخنیک

( 98) 6 - 1