د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1402-08-08

انجنیر برآورد ساحوی و مرتب کننده انوایس ها

  تاریخ ختم :  1402-08-08

کارمند ایمنی

  تاریخ ختم :  1402-08-08

فورمین

  تاریخ ختم :  1402-08-08

مدیر کنترول کیفیت

  تاریخ ختم :  1402-08-08

معتمد

  تاریخ ختم :  1402-08-08

انجنیر مراقبت کننده برق

( 157) 12 - 7