د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1401-12-10

کارمند اداری

  تاریخ ختم :  1401-12-10

کارمند اداری

  تاریخ ختم :  1401-12-05

انجنیر برق

  تاریخ ختم :  1401-12-05

انجنیر ساختمان

  تاریخ ختم :  1401-12-05

انجنیر سرک

  تاریخ ختم :  1401-12-05

کارمند اداری

( 111) 12 - 7