د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت حواله جات

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور حواله جات

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور محاسبات مالی

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور خزانه

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت بودجه

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مامور بودجه

( 83) 12 - 7