د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1401-07-29

انجینر ساحه هایدرو تخنیک

  تاریخ ختم :  1401-07-29

انجینر کنترول کیفیت (QC) پروژه

  تاریخ ختم :  1401-07-29

انجنیر سروی

  تاریخ ختم :  1401-07-29

فورمین

  تاریخ ختم :  1401-06-30

عکاس و فلمبردار

  تاریخ ختم :  1400-05-19

مدیریت دفتري وبیلانس

( 94) 12 - 7