مدیریت خدمات مشورتی و غیر مشورتی - ریاست زراعتي وادي ننګرهار

1400-05-09

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت خدمات مشورتی و غیر مشورتی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت خدمات مشورتی و غیر مشورتی
بست: 4
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست زراعتي وادي ننګرهار
د دندې ځای: ولایت ننګرهار
د دندې کود: HR/NVAC/NDC/03
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-05-09 - 1400-05-19
راپور ورکوول: آمریت تدارکات
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
مدیریت وتنظیم پروسه طی مراحل تدارکات خدمات مشورتی وغیرمشورتی بخش مربوطه بگونه موثر،شفاف وحسابده مطابق قانون، مقررات وطرزالعمل تدارکات.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات مشورتی  و غیر مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.
 3. کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی وغیرمشورتی اداره درمطابقت با قانون طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت درمراحل تدارکات
 4. بررسی لایحه وظایف و تشریح  پروژه های خدمات غیر مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.
 5. همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با اسناد تقنینی مربوطه. 
 6. ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات. 
 7. اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.
 8. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی،اعلان پروژه ها وهمکاری در آفرگشایی ها وارزیابی پروژهای خدمات مشورتی و غیر مشورتی.
 9. مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق ورعایت مواد شرط نامه درقراردادهای بخش مربوطه.
 10. حصول اطمینان از اینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون وطرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها ودستاوردهای مربوط به آمریت.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی ازرشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمومی، حقوق وعلوم سیاسي، تدارکات و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس،یک سال برای ماستر.
 3. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت وشهرت نیک.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 6. مهارت های دیګر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 7. مطابق نیازمندی های بست.
نوټ:
.
ضمیمي:
.