انجینر ساحه هایدرو تخنیک - ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق

1401-07-18

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (2 بست) انجینر ساحه هایدرو تخنیک د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجینر ساحه هایدرو تخنیک
بست: قراردادی
د بست شمېر: 2
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق
د دندې ځای: زابل
د دندې کود: 1/022/HR/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1401-07-18 - 1401-07-29
راپور ورکوول: مدیر پروژه
راپور اخیستل: کارکنان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
مراقبت و کنترول ازتمامی فعالیت های پروژه ها، مطابق نقشه ، بل احجام ، مشخصات تخنیکی ونورم های ملی وبین المللی ، ارائیه پلان ها ، راپورهای روزانه ، هفته وار، پانزده روزه ، ماهانه ، سالانه و راپورهای تکمیلی پروژه به مدیر پروژه.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. مراقبت و کنترول از پروژها، اطمینان از کیفیت و کمیت ، مسئولیت تمامی فعالیت ساحه ، حاصل اطمینان از پیشبرد تمامی فعالیت ها که مطابق نقشه ومشخصات تخنیکی به ستندرد های عالی صورت میگیرد.
 2. حصول اطمینان از تمامی تست های لازمه که مطابق پلان و مشخصات انجام می شود و منظم ریکارد میگردد.
 3. حصول اطمینان ازتمامی مسائل سیفتی پروژه که مطابق اصول در نظر گرفته شده و تمامی مسائل سیفتی در ساحه مطابق اصول ومقررات سیفتی تطبیق میگردد و حصول اطمینان از تطبیق پروژه مطابق پلان و پیشرفت کار باید اطمینان بخش باشد درغیر آن اخذ تصامیم موثر جهت جلوگیری از عقب ماندن پروژه صورت گیرد.
 4. تهیه پلان های روزانه ، هفته وار، پانزده روزه ، ماهوار و سالانه پروژه و فعالیت های مربوطه.
 5. کنترول و حصول اطمینان از حاضری ، کارگران ماهر و غیرماهر در ساحه.
 6. تطبیق پروژه بشکل اقتصادی و استفاده موثر از تمامی منابع و کنترول جدی از فعالیت های پروژه.
 7. جمع و قید و مسئولیت پذیری از تمامی وسایل، وسایط، افزاری کاری و کیت های سیفتی و درج و ریکارد آن در فارمت های رسمی ریاست ساختمانی هلمند.
 8. مراقبت و کنترول از وسایط ، وسایل و استعمال موثر آن ، همچنان کنترول جریان توزیع افزار کاری و کیت های سیفتی در ساحه.
 9. حل مشکلات کارمندان تخنیکی ساحوی وهمکاری با سوپروایزر ساحه در حل مشکلات اجتماعی در مربوطات پروژه.
 10. تهیه لست تکمیلی و اصلاحات باقی مانده پروژه و نگهداری تمامی اسناد پروژه در دفتر ساحوی
 11. تهیه اسناد تعدیل پروژه در صورت تغیرات در پروژه مطابق لزوم دید و نظر تخنیکی دیزاینر پروژه جهت منظوری.
 12. تهیه راپورهای حاضری کارگران ماهر و غیر ماهر جهت تادیه مزد شان.
 13. تهیه ریکارد پیشرفت روزانه کارهای انجام شده در ساحه.
 14. تهیه راپورهای روزانه هفته وار پانزده روزه ماهوار ربعوار سالانه و تکمیلی پروژه.
 15. تهیه بل احجام در صورت تغیرات پروژه.
 16. تهیه تمامی اسناد پروژه مطابق اصول و مقرارت ریاست ساختمانی هلمند.
 17. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری هایدرو تخنیک بند و نهر و انجنیری سیول و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل 4 سال برای لیسانس و 3 سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.