انجنیر آبرسانی - ریاست ساختمانی افغانی

1400-02-12

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (2 بست) انجنیر آبرسانی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر آبرسانی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 2
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 22/021/HR/ACD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-12 - 1400-02-23
راپور ورکوول: آمریت پروژه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
تکمیل طرح و دیزاین آبرسانی پروژه های ساختمانی و شهری در مطابقت به اهداف و نیازمندی های پروژه و پلان جهت رسیدن به اهداف شرکت ملی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. برنامه ریزی طرح و دیزاین تخنیکی شبکات آبرسانی و فاضلاب در مطابقت به پلان آمریت پلان ریاست ساختمانی افغانی به طور (ماهوار، ربعوار و سالانه).
 3. طرح و دیزاین شبکه های آبرسانی و فاضلاب داخلی و خارجی ساختمانها و تاسیسات مسکونی.
 4. سهمگیری در پلانگذاری با آمر بخش در خصوص هر پروژه مشخص از طرف آمریت تیم دیزاین و ارائه برنامه زمانی کاری در خصوص پروژه تحت کار.
 5. ترتیب لست مشخصات قیمت دار و برآورد اولیه سیستم آبرسانی و فاضلاب طبق اساسات تخنیکی در پروژه های ترمیماتی.
 6. همکاری همه جانبه با اعضای تیم کاری که بخاطر اجرای یک پروژه از طرف آمر بخش مسئولیت داده میشود.
 7. سهم گیری درجمع آوری معلومات لازم با آمر بخش جهت پیشبرد طراحی شبکات آبرسانی و فاضلاب پروژه از آمریت بخش و منابع لازم.
 8. تهیه و ترتیب نقشه های انجنیری (آبرسانی) در چوکات استندرد های انجنیری آبرسانی تحت نظر آمر بخش همراه با تیم همکار که از طرف آمر بخش مسئول اند.
 9. مرور و ارزیابی سایر پلانهای آبرسانی و فاضلاب جهت ارائه نظریات اصلاحی .
 10. طرح و دیزاین شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون داخلی و خارجی پرو ژه های ترمیماتی شرکت انکشاف ملی.
 11. همکاری همه جانبه با انجنیران بخش و سهم گیری در آوردن تغییرات و یا اصلاحات تخنیکی از لحاظ انجنیری در پروژه های که حین تطبیق آن در ساحه ممکن ضرورت احساس شود.
 12. آشنایی با ویزه نقشه های پروژه در بخش های مربوطه با در نظرداشت نورم و استندرد های ملی و بین المللی جهت استفاده در تطبیق پروژه های ساختمانی.
 13. ارتقاء سطح دانش مسلکی کارمندان ذیربط مرکز و ولایات.
 14. ترتیب پروپوزال های شبکات آبرسانی و فاضلاب.
 15. همکاری با سایر بخش های دیپارتمنت در صورت ضرورت که از طرف آمر بخش و یا کارمند درخواست میشود.
 16. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت ملی .
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری میخانیک و آبرسانی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۳ سال برای لیسانس و ۲ سال برای ماستر.
 3. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 4. توانایی دیزاین و اجرای محاسبات در صورت عدم موجودیت نرم افزار های انجنیری.
 5. آشایی لازم با استندرد های تهیه نقشه های انجنیری.
 6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 7. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 8. آشنایی با پروگرام های Epanet، Water Gems، Sewer Gems، AutoCAD و استفاده از اکسل برای محاسبات تحت نظر انجنیر بخش در صورت ضرورت.
 9. آشنایی با کودهای استندرد انجنیری از قبیل گروه کود IPC و کود های IFC, ASHRAE, IBC, IMC و سایر کود های ضروری انجنیری آبرسانی در حد استفاده از آن.
نوټ:
.
ضمیمي:
.