انجنیر دیزاین سیستم ذخایر نفت و گاز - ریاست ساختمانی افغانی

1402-02-19

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر دیزاین سیستم ذخایر نفت و گاز د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر دیزاین سیستم ذخایر نفت و گاز
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: HR/NDC/ACD/01/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-02-19 - 1402-02-27
راپور ورکوول: ندراد
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
اهداف وظیفه: 1. بهبود پروسه دیزاین و طراحی سیستم ذخایر نفت و گاز؛ 2. قابل استفاده ساختن و ترمیم ذخایر از قبل منتاژ شده یی نفت و گاز؛ 3. پیگیری راه حل های ساده تر و در عین حال موثرسازی پروسه ترمیم، در شرایط مختلف و منابع متنوع سیستم تخلیه و بارگیری؛ 4. استندر سازی مراحل دیزاین مطابق به کود های ملی و بین المللی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری و گزارش دهی به اداره به طور ماهوار، ربعوار و سالانه؛
 2. دیزاین، برآورد و تهیه اسناد پلان های ترمیماتی بخش های ذخایر و سیستم تخلیه و بارگیری آن؛
 3. تهیه راپور دیزاین به شکل مراحل وار؛
 4. تطبیق ستندرد های ملی و بین المللی و یا استندر های کشور های مشابه؛
 5. استفاده از تکنالوژی معاصر و انتخاب تجهیزات متناسب به نیاز در طراحی و دیزاین ذخایر؛
 6. ارائه طرح ها و پیشنهاد ها در صورت نیاز اداره؛
 7. تحلیل تخنیکی و آسیب شناسی ذخایر نفت؛
 8. ایجاد کار های گروپی با تیم کاری در محیط کار؛
 9. مشوره تخنیکی با بخش تکنیشن و پرسونل حفظ و مراقبت ذخایر؛
 10. اجرای سایر وظایف با در نظر داشت سلسله مراتب طبق صلاحیت ها و مسئولیت ها در چوکات قانون.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط و تجربه کاری:

 1. درجه تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در نفت و گاز، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود؛
 2. داشتن قابلیت طرح دیزاین و ترمیم ذخایر نفت وگاز؛
 3. آشنایی با کار کرد سیستم کیمیکل؛
 4. آشنایی با بخش قطعات فلزی سیستم ذخایر؛
 5. داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛
 6. تسلط با زبان های ملی ( دری و پشتو) و آشنایی در (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 7. داشتن مهارت کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه