کارشناس مشارکت عامه و خصوصی - ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی

1400-02-16

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارشناس مشارکت عامه و خصوصی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارشناس مشارکت عامه و خصوصی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 02/021/06HR/SDAB/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-16 - 1400-02-27
راپور ورکوول: متخصص مشارکت عامه و خصوصی
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
کارشناسی امور تجارتی مربوط به مشارکت عامه و خصوصی، استفاده از فرصت های موجود بمنظور شناسایی و جذب سرمایه گذاری و مشارکت سکتورخصوصی در برنامه های انکشاف تجارتی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. تهیه، تسوید و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با اهداف ریاست انکشاف تجارتی.
 2. تهیۀ مسودۀ موافقتنامه های مشارکت عامه و خصوصی با مؤسسات،ادارات و شرکت های ملی و بین المللی خصوصی.
 3. تحقیق و جمع آوری معلومات با استفاده از شیوه های تحقیقی بمنظور شناسایی مشکلات، چالش ها، نقاط ضعف و قوت برنامه های إصلاحات و ایجاد پروژه های جدید.
 4. تأمین روابط کاری با تمامی نهادهای سکتورخصوصی ، سرمایه گذاران و تاجران در حدود صلاحیت.
 5. همکاری فعال در پیشبرد پروسه های طرح و ترتیب اسناد حقوقی مشارکت عامه و خصوصی و طرح و ترتیب اساسنامه شرکت های فرعی زیر مجموعۀ شرکت انکشاف ملی.
 6. تشخیص زمینه ها برای همکاری های دوامدار و مشارکت ستراتیژیک با نهادهای سکتورخصوصی که به پروسۀ انکشاف تجارتی شرکت مفید و مؤثر واقع می گردد.
 7. تشخیص فرصت های بالقوۀ تجارتی که بتوان زمینه های مساعد مشارکت سکتور خصوصی را با شرکت جستجو نمود.
 8. تهیۀ مسودۀ پروپوزل ها و پریزنتیشن ها غرض ارائه آن به نهادهای سکتور خصوصی.
 9. جمع آوری معلومات، احصائیه و ارقام در مورد فرصت های تجارتی و جلب مشارکت عامه و خصوصی.
 10. راه اندازی تحقیق و ریسرچ ها به منظور جستجوی فرصت های بالقوه مشارکت عامه وخصوصی.
 11. تأمین روابط دوامدار با بورد حقوقی و تخنیکی شرکت، جهت تهیه و ارائه آمار، ارقام و گزارشها حین ضرورت .

 

 1. تهیۀ فهرست و تأمین ارتباط با سرمایه گذاران بالقوۀ سکتور خصوصی به منظور ارائه معلومات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری.
 2. ارائۀ گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 3. اجرای سایروظایف محوله که از طرف ریاست مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه ﺗﺤﺼﯿل :

حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، حقوق ، مدیریت انکشاف تجارتی، اداره و تجارت و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮبوط، به سند ماستری در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق الذکر ارجحیت داده ﻣﯿﺸﻮد.

 1. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری: 

داشتن تجربۀ کارشناسی و تخصصی از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های مدیریت و انکشاف تجارتی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست حد اقل دو ﺳﺎل ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و یک ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺘﺮ.

 1. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم: 
 • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ کشور (ﭘﺸﺘﻮ و دری)
 • آشنایی به زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی لازم ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی office وسایربرنامه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ؛
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی تحلیل حقوقی، طرح و تسوید اسناد حقوقی و قراردادها.
نوټ:
.
ضمیمي:
.