کارشناس انسجام و انکشاف تولیدات - ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی

1400-02-16

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارشناس انسجام و انکشاف تولیدات د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارشناس انسجام و انکشاف تولیدات
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 02/021/04HR/SDAB/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-16 - 1400-02-27
راپور ورکوول: متخصص انسجام و انکشاف تولیدات
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
طرح و کارشناسی پلان ها و برنامه های انکشافی، نظارت از تطبیق آن جهت عرضۀ خدمات موثر و کارا در بخش های تولیدات، فابریکات، معادن، زراعت و صنایع مربوط به شرکت انکشاف ملی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. تهیه وترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف ستراتیژیک ریاست انکشاف تجارتی.
 2. کارشناسی، تحقیق و مطالعۀ برنامه های انکشافات منطقوی و جهانی در بخشهای مختلف تجارتی شرکت و استفاده از آن بمنظورطرح نوآوری ها در تولید، تجارت و خدمات درشرکت.
 3. کارشناسی بمنظور ایجاد فرصت های بازاریابی برای محصولات، تولیدات و خدمات مربوط به شرکت و مارکیت ها و مشتریان داخلی و خارجی.
 4. کارشناسی، تحقیق و تحلیل بر سیر تحول اکتشافات و بهره برداری از معادن و تعین اولویت ها برای ارتقای بهره برداری و افزایش تولیدات.
 5. پلانگذاری برای انکشاف مدل های صنایع ثقیله، خفیفه و سکتور های اولیه صنعتی، زراعتی و مالداری قابل تطبیق در کشور.
 6. سهمګیری و ارائۀ مشورۀ کارشناسانه برای تیم تخنیکی در راستای تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی جهت پیشبرد برنامه های انکشافی تولید، زراعت و مالداری.
 7. بازدید از فابریکات تولیدی و فارم های زراعتی و مالداری جهت نظارت و ارزیابی فعالیت های آنان با در نظرداشت موثریت و مفیدیت در تولید.
 8. تأمین ارتباط با جوانب ذیربط جهت تسهیل برنامه ها وپروژه ها بمنظور بالا بردن کیفیت تولیدات ومدرنیزه سازی تجهیزات تخنیکی بخش های تولیدی، زراعتی و مالداری.
 9. همکاری کارشناسانه در طرح تفاهمنامه های بازاریابی و فروش محصولات وتولیدات به اساس مشارکت ستراتیژیک با شرکت ها و نهاد های فعال در عرصه های بازاریابی.
 10. کارشناسی و تحلیل ارقام و احصائیه بازارهای داخلی، منطقوی و بین المللی بمنظور طرح برنامه های موثر انکشافی و تولیدی.
 11. کارشناسی و تأمین ارتباط دوامدار با بخش های تجارتی در مرکز و ولایات، بمنظور نیازسنجی مارکیت، اشتغال زایی و انکشاف تولیدات.
 12. تنظیم و راه اندازی ملاقات با سرمایه گذاران بالقوۀ سکتور خصوصی بمنظور تهیۀ معلومات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت، معدن، زراعت ومالداریٰ، تولیدی و خدماتی.
 13. ارائۀ گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رئیس انکشاف تجارتی از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 14. اجرای سایر اموری که از طرف رئیس انکشاف تجارتی، مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت محول میگردد.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه ﺗﺤﺼﯿل :

حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، انجنیری، مدیریت انکشاف تجارتی، انکشاف و توسعه، اداره و تجارت و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮبوط . به سند ماستری دررشته های فوق ارجحیت داده ﻣﯿﺸﻮد.

 1. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری: 

داشتن تجربۀ کارشناسی از داخل و یا خارج کشور در یکی از عرصه های تولید، انکشاف و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست. ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و یک ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺘﺮ.

 1. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم: 
 • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ کشور (ﭘﺸﺘﻮ و دری)
 • آشنایی با لسان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی لازم ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی office وسایربرنامه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ
 • مهارت های لازم در تحلیل پروژه، نظارت وارزیابی پروژه های معدنکاری
 • مهارت در پیشبرد مذاکرات قراردادهای تجارتی و سرمایه گذاری
نوټ:
.
ضمیمي:
.