انجنیر آبرسانی و کانالیزاسیون - ریاست ساختمانی افغانی

1403-03-13

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر آبرسانی و کانالیزاسیون د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر آبرسانی و کانالیزاسیون
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: HR/NDC/ACD/03/024
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1403-03-13 - 1403-03-16
راپور ورکوول: مدیریت پروژه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
1. بهبود پروسه تطبیق پروژه؛ 2. استفاده موثر از پرسونل و امکانات موجود در پروژه ؛ 3. پیگیری راه حل های ساده تر و در عین حال موثرسازی پروسه تطبیق، در شرایط مختلف و منابع متنوع سیستم تطبیق پروژه. 4. استندرد سازی تطبیق پروژه مطابق به کود های ملی و بین المللی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 • نظارت و کنترول از کار شبکه آبرسانی مطابق به دیزاین ترتیب شده
 • نظارت و کنترول از کیفیت مواد ساختمانی مربوط پروژه آبرسانی
 • نظارت و کنترول از تست های ساحوی مربوط شبکه آبرسانی
 • نظارت و کنترول از ساختمان های مربوط در بخش شبکه آبرسانی
 • راپور دهی مطابق به کار اجرا شده پروژه آبرسانی
 • مهارت دیزاین شبکه  و کانالیزاسیــون
 • ترتیب پلان کاری اداره
 • مهارت در دیزاین شبکه فاضلاب و کانالیزاسیون در مطابقت با پلان تصفیه خانه شهری
 • آگاهی کامل از خصوصیات محیط زیست و آلوده گی آب آشاميدني و تاثیرات ان در اجتماع
 • قادر به ارائه نو اوری ها در مسایل حفر چاه هاي آشاميدني
 • راپور دهی از کیفیت کار شرکت تسهیل کننده
 • تامین شفافیت درامورکاری
 • هماهنگی کاری با شعبات ذیربط و مراقبت کننده پروژه
 • اجرای سایروظایف که ازجانب امر پروژه درچوکات قانون سپرده می شود
 • راپور دهی از کیفیت کار به امر اعطا
 • راپور دهی کار اجرا شده نظر به فیصدی حجم به امر اعطا
 • حفظ اسرار اداره و تامین دسیپلین کاری
 • رعایت سلسله مراتب
 • رعایت تمام استندردها درفعالیت پروژه تدویر مجالس تحت مدیریت های مختلف در رفع مشکلات پرسونل تخنیکی ساحوی
 • پابندی به وظیفه در اوقات رسمی ، حفظ اسرار اداره و تامین دسیپلین کاری
 • رعایت تمام استندردهای تخنیکی درفعالیت پروژه
 • ایجاد کار های گروپی با تیم کاری در محیط کار؛
 • اجرای سایر وظایف با در نظر داشت سلسله مراتب طبق صلاحیت ها و مسئولیت ها در چوکات قانون.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در بخش انجنیری آبرسانی و کانالیزاسیون ، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود؛
 2. داشتن تجربه کاری حد اقل 5 سال برای لسانس و3 سال برای ماستر.
 3. داشتن قابلیت تطبیق پروژه های آبرسانی و کانالیزاسیون شهری؛
 4. بلدیت کامل به لسان دری و پشتو
 5. اشنایی با لسان انگلیسی
 6. اشنایی با پروگرام های کمپیوتر بخصوص بخش پروگرام های انجینری
 7. اشنایی کامل با پروگرام های کوالتی کنترول ،  Auto Cad و MS Office
 8. تجربه کاری حد اقل پنج سال دررشته مربوطه
 9. داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛
 10. تسلط با زبان های ملی ( دری و پشتو) و آشنایی در (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 11. داشتن مهارت کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.