کارشناس پلانگذاری - ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی

1400-02-16

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارشناس پلانگذاری د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارشناس پلانگذاری
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 02/021/05HR/SDAB/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-16 - 1400-02-27
راپور ورکوول: ریاست انسجام و انکشاف امور تجارتی
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
طرح، تهیه و ترتیب پلان های پروژه های تولیداتی، زراعتی، مالداری و سایر برنامه ها و فعالیت های ریاست در مطابقت با پلان ستراتیژیک ریاست انکشاف تجارتی بمنظور ستندرد سازی پلانها و فعالیتهای کاری شرکت.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانۀ ریاست انکشاف امور تجارتی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ شرکت.
 2. همکاری در تهیه و تسوید پلان ستراتیژیک و پالیسی های شرکت و سایر پلانگذاری ها در صورت لزوم.
 3. همکاری در تهیه و ترتیب پلان مشارکت ستراتیژیک با سائر نهاد ها، مؤسسات، وزارت ها و ادارات دولتی.
 4. تأمین روابط کاری مؤثر به غرض غنامندی پلانگذاری با شرکت ها، سرمایه گذاران، تاجران و سایر نهاد های ملی سرمایه گذار.
 5. مدیریت از چگونگی تقویت هماهنگی پروسه های پلانگذاری، در بخش های مختلف مرکزی و ولایتی و سایر مراجع ذیربط.
 6. همکاری در تهیه و ترتیب طرح ها و ستراتیژی های جلب سرمایه گذاری برای فرصتهای بالقوه که می تواند عواید شرکت را افزایش داده و راه را برای انکشاف مساعد می سازد.
 7. اجرای ریسرچ وتحقیق درموارد مختلف بمنظور طرح پلان های مؤثر برای کاهش هزینه ها و ازدیاد عواید شرکت در بخشهای مختلف.
 8. ارائۀ مشوره های کارشناسانه به متخصص امور پلانگذاری در راستای جلب سرمایه گذاری در بخش های مختلف در شرکت.
 9. جمع آوری اعداد و ارقام از منابع مختلف در مورد ظرفیت ها ومنابع باالقوۀ موجود بخش های تجارتی بمنظور انسجام در امور پلانگذاری.
 10. نظارت از جمع آوری ارقام و معلومات مطابق به شاخص های پلان شدۀ سالانۀ بخش های مرکزی و ولایتی، جهت ترتیب پلان های ماهوار، ربعوار و سالانه.
 11. حصول اطمینان از پروسه های مقایسۀ پلان های انکشافی و تجارتی و انعکاس اولویت های عینی بخش های مختلف، جهت رسیدن به اهداف تعین شدۀ شرکت.
 12. مدیریت از روند پلانگذاری های مشترک میان بخش های مرکزی و ولایتی شرکت در راستای انکشاف متوازن و پایدار.
 13. ارائۀ گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه به متخصص پلانگذاری و در صورت لزوم به رئیس انکشاف امور تجارتی، از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 14. اجرای سایر اموری که از طرف متخصص پلانگذاری مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت محول میگردد.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه ﺗﺤﺼﯿل :

حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: پلانگذاری، اقتصاد، حقوق ، ادارۀ عامه، مدیریت انکشاف تجارتی، اداره و تجارت و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮبوط . به سند ماستری در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق و تجارب مشخص درپروژه های بزرگ انکشافی ارجحیت داده می شود.

 1. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری: 

داشتن تجربۀ کارشناسانه از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های مربوط به پلانگذاری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست ﺣﺪ اقل دو ﺳﺎل ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و یک ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺘﺮ.

 1. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم: 
 • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ کشور (ﭘﺸﺘﻮ و دری)؛
 • آشنایی با زبان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ؛
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی لازم ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی office وسایربرنامه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ؛
 • مهارت های لازم در طرح و تدوین پلانگذاری تجارتی؛
نوټ:
.
ضمیمي:
.