د غوښتنلیک د ثبتونې فورم

فورم ډک کړئ او ثبت بټن کېکاږئ تر څو ستاسو معلومات په سیستم کې ثبت شي.

د بست / دندې معلومات


                          

د شخص معلومات


                          

د زده کړو اړوند معلومات

مهرباني وکړئ خپلې لوړې زده کړې درج کړئ.


                          

د ژبی مهارتونه


                          
له ژبو سره بلدتیا خبرې کول لوستل لیکل  
که تاسې د نورو ژبو سره بلدتیا لري زیاتی یی کړئ   

د نړیوالو سرټیفیګټونه او کمپوټري مهارتونو اړوند معلومات


                          
کمپیوټری پروګرامونه بلدتیا
ډیر ښه ښه لومړنې نه  
Word  
Excel  
PowerPoint  
Access  
که تاسې د نورو کمپيوټری پروګرامونه سره بلدتیا لرئ، زیات یی کړئ.  

تجربې

خپله ټوله کاري تجربه او همدارنګه د بست اړوند تجربه چی تاسو یی په اړه سند لري مشخص کړي او که څو ځایه مو کار کړی وي د خپلو دریو ورستنیو په اړه معلومات د ننه کړي


                          
کاری تجربه 1:

                                      
که تاسې په نورو ځایونه کی کار کړی وی زیاتی یی کړئ.   

ضمیمي


                          
خپل انځور چي ۳x۴ کی وي اپلوډ کړئ، چی د فایل اندازه له ۵۰۰ kb څخه زیاته نه وي.
خپله پیژندپاڼه ( تذکره) مو اپلوډ کړئ، چی د فایل اندازه به ۱mb څخه زیاته نه وي.
خپل ټول د زده کړو سندونه په یوه فایل کی یوځای کړي چی د فایل اندازه به ۵mb څخه زیاته نه وی ، او پورته یی کړئ.
خپله دولتي خلص سوانح پورته کړئ چی د فایل اندازه له ۱mb څخه زیات نه وي.که تاسو دولتي کاري تجربه ونلرئ، دا برخه سپینه پرېږدئ او د شخصي سي وي څخه ډډه وکړئ.
:
که تاسو قراردادی او یا خصوصی سکتور کی کار کړی وی، خپل ټول قراردادونه په یوه فایل کې جوړ کړئ چی له ۵ mb څخه زیات نه وي، او دلته یې پورته کړئ.