د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1401-12-24

انجنیر لابراتوار

  تاریخ ختم :  1401-12-24

تکنیشن لابراتوار

  تاریخ ختم :  1401-12-24

هلپر تکنیشن لابراتوار

  تاریخ ختم :  1401-12-10

انجینر کنترول کیفیت ((QC پروژه

  تاریخ ختم :  1401-12-10

انجنیر سروی

  تاریخ ختم :  1401-12-10

انجنیر هایدروتخنیک

( 111) 6 - 1