د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1402-03-17

Geo Technical Engineer ToR

  تاریخ ختم :  1402-03-17

Hydro Mechanical Design Engineer

  تاریخ ختم :  1402-02-27

انجنیر دیزاین سیستم ذخایر نفت و گاز

  تاریخ ختم :  1402-01-18

انجنیر ایمنی

  تاریخ ختم :  1402-01-18

انجنیر استخراج معادن

  تاریخ ختم :  1402-01-18

انجنیر سروی

( 124) 6 - 1