د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1402-09-11

متخصص گزارش و پروپوزال نویسی

  تاریخ ختم :  1402-08-27

انجنیر لابراتوار

  تاریخ ختم :  1402-08-27

مدیریت لابراتوار

  تاریخ ختم :  1402-08-27

آمریت مالی و حسابی

  تاریخ ختم :  1402-08-27

معاونیت تخنیکی

  تاریخ ختم :  1402-08-08

مهندس مراقبت کننده

( 157) 6 - 1