د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1402-04-29

دریور

  تاریخ ختم :  1402-04-29

دریور

  تاریخ ختم :  1402-04-03

آمریت اداری و خدمات

  تاریخ ختم :  1402-04-03

آمریت مالی و حسابی

  تاریخ ختم :  1402-04-03

انجنیر بخش کیمیاوی لابراتوار

  تاریخ ختم :  1402-04-03

انجنیر بخش تخنالوژی (تکنالوژی) لابراتوار

( 141) 6 - 1