د ملي پراختیا شرکت د کارموندنې او الکترونیکي ګمارنې سیسټم

کاري فرصتونه
  تاریخ ختم :  1403-03-12

test

  تاریخ ختم :  1403-03-05

انجنیر آبرسانی و کانالیزاسیون

  تاریخ ختم :  1403-03-01

تکنیشن جوتکنیکل

  تاریخ ختم :  1403-03-01

گزارشگر جیوتکنیکل

  تاریخ ختم :  1403-03-01

انجنیر جیوتکنیکل

  تاریخ ختم :  1403-03-04

انجنیر کنترول کیفیت

( 188) 6 - 1