مدیریت امور ساختمانی - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت امور ساختمانی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت امور ساختمانی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 03/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: آمریت تدارکات ریاست ساختمانی هلمند
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات ساختمانی ریاست با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. ترتیب، تنظیم  وثبت شرکتهای ساختمانی داخلی و خارجی در دیتابیس بخش مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها. 
 3. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی، جهت تسریع روند تدارکا ت بخش مربوطه .
 4. ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.
 5. آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد. 
 6. ترتیب وتنظیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها و استفاده از ویب سایت اداره تدارکات ملی.
 7. تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز  اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک می نمایند.  
 8. ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.
 9. ترتیب و تنظیم اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی بعد از عقد قرارداد در مطابقت به قانون و طرزالعمل و ارائیه آن به آمر مربوطه. 
 10. ترتیب وتنظیم اسناد از تائید و صدور تعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.
 11. ترتیب مکاتیب و پیشنهادات جهت اجرای پرداخت هابه شرکت های متعهد  به وقت و زمان آن.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمومی، حقوق، تدارکات و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.