مدیریت پلانگذاری و تثبیت نیازمندی - ریاست زراعتي وادي ننګرهار

1400-05-09

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت پلانگذاری و تثبیت نیازمندی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت پلانگذاری و تثبیت نیازمندی
بست: 4
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست زراعتي وادي ننګرهار
د دندې ځای: ولایت ننګرهار
د دندې کود: HR/NVAC/NDC/02
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-05-09 - 1400-05-19
راپور ورکوول: آمریت تدارکات
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
مدیریت، تثبیت و جمع آوری نیازمندی های تدارکاتی بخش ها از طریق راه فورم های نیازسنجی با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. ترتیب و تنظیم اعلانات پروژه ها خدماتی مشورتی و غیر مشورتی و تهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.
 3. توزیع فورمه های نیازسنجی های تدارکاتی به ریاست ها به منظور خانه پری و تکمیل نیازمندی های شان.
 4. جمع آوری اوراق  نیازسنجی تدارکاتی جهت اتخاذ تدابیر بعدی و ترتیب پلان تدارکاتی.
 5. ترتیب لست نیاز مندی های تدارکاتی با تفکیک اجناس، لوازم، خدمات مشورتی و غیر مشورتی جهت ارائه آن به بخش مربوطه.
 6. تهیه معلومات دقیق در مورد قیمت ها اجناس، لوازم امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیر مشورتی   جهت ارائه به بخش مربوطه.
 7. ترتیب و تنظیم شرطنامه های پروژه های خدماتی مشورتی و غیر مشورتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات.
 8. آماده سازی اسناد پروژه های تدارکاتی خدماتی مشورتی و غیر مشورتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد. 
 9. تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز  اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی امور خدماتی مشورتی و غیر مشورتی اشتراک می نمایند.  
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی ازرشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت،اداره ومدیریت، مدیریت عمومی، حقوق وعلوم سیاسیي، تدارکات و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 7. مهارت های دیګر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 8. مطابق نیازمندی های بست.
نوټ:
.
ضمیمي:
.