انجنیر هایدروتخنیک - ریاست ساختمانی بنائی

1402-01-08

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر هایدروتخنیک د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر هایدروتخنیک
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی بنائی
د دندې ځای: ولایت نیمروز
د دندې کود: HR/NDC/BCD/05/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-01-08 - 1402-01-18
راپور ورکوول: آمر مربوطه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
طرح و دیزاین کانال مطابق مشخصات تخنیکی ونورم های ملی وبین المللی ، ارائیه پلان ها ، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه غرض نیل آمدن به اهداف استراتیژیک شرکت انکشاف ملی
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. ترتیب ومرور دیزاین پروژه های فرعی،حصول اطمینان از رعایت معیارات،نورم های کیفیت و ایمنی
 3. اشتراک/ همکاری و رهبری تیم انجنیری بشمول درفت من ها و ارزیابی ابتدایی،پلان نمودن،سروی،فورمول بندی ودیزاین پروژه های آبیاری
 4. آشنایی با میتودهای اندازه گیری جریان ووسایل آن
 5. آشنایی با مقدار ضرورت آب برای نباتات واستفاده موثرآب
 6. ترتیب نقشه های ساختمانی برای پروژه های دیزاین شده آبیاری
 7. ترتیب مشخصات پروژه های آبیاری و تجدید نظر درمورد پروژه های ابیاری
 8. ترتیب دیزاین انجنیری به اساس استندردهای قبول شده دربخش دیزاین پروژه های آبیاری
 9. مرور اضافه کاری ویا درخواست تغیرات و پیشکش پیشنهادات به آمریت پلان
 10. ترتیب بل احجام که دربرگیرنده تفصیلات پروسه های کاری مورد ضرورت جهت تکمیل پروژه باشد برای قرارداد
 11. تجربه وتوانایی ترتیب بیان کار پروژه
 12. ترتیب پلان کاری با استفاده از بار چارت جهت استفاده در پروسه تدارکاتی
 13. تطبیق دیزاین، سروی،نقشه،برآورد وسایر موارد ضروری برای پروژه های ساختمانی وآبیاری مانند پلچک، سربند وغیره
 14. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوط جهت تحقیق اهداف.
 15. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری هایدرو تخنیک بند و نهر، آبیاری، انجنیری آب و انجنیری سیول و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۵ سال برای لیسانس و ۴ سال برای ماستر.
 3. دداشتن تجربه درتهیه نقشه های پروژه های آبیاری
 4. مهارت استفاده ازکمپیوتر در بخش Google earth, GIS, MS Office and Auto CAD, Civil 3D, water CAD وتوانایی استفاده از الات مدرن سروی
 5. آشنایی با remote sensingاشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 6. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 7. تسلط به زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی اولویت دارد.
 8. آشنایی با سایکل مدیریت پروژه ها ، نظارت وارزیابی پروژها

 

نوټ:
.
ضمیمي:
.