انجنیر میخانیک - ریاست ساختمانی افغانی

1400-02-12

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر میخانیک د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر میخانیک
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 23/021/HR/ACD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-12 - 1400-02-23
راپور ورکوول: آمریت پلان و انجنیری
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
تکمیل طرح و دیزاین سیستم میخانیک پروژه های ساختمانی و شهری در مطابقت به اهداف و نیازمندی های پروژه و پلان جهت رسیدن به اهداف شرکت ملی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح و دیزاین سیستم میخانیک (تهویه و تسخین) پروژه ها مطابق به نورم و استندرد های ملی و بین المللی به طور دوامدار.
 3. سهمگیری در پلانگذاری با آمر بخش در خصوص هر پروژه مشخص از طرف آمریت تیم دیزاین و ارائه برنامه زمانی کاری در خصوص پروژه تحت کار.
 4. ترتیب لست مشخصات قیمت دار و برآورد اولیه سیستم میخانیک (تهویه و تسخین ) طبق اساسات تخنیکی در پروژه های ترمیماتی.
 5. همکاری همه جانبه با اعضای تیم کاری که بخاطر اجرای یک پروژه از طرف آمر بخش مسئولیت داده میشود.
 6. سهم گیری درجمع آوری معلومات لازم با آمر بخش جهت پیشبرد طراحی سیستم میخانیک پروژه از آمریت بخش و منابع لازم.
 7. تهیه و ترتیب نقشه های انجنیری (میخانیک) در چوکات استندرد های انجنیری میخانیک تحت نظر آمر بخش همراه با تیم همکار که از طرف آمر بخش مسئول اند.
 8. مرور و ارزیابی سایر پلانهای میخانیک جهت ارائه نظریات اصلاحی .
 9. طرح و دیزاین سیستم میخانیک پرو ژه های ترمیماتی شرکت انکشاف ملی.
 10. همکاری همه جانبه با انجنیران بخش و سهم گیری در آوردن تغییرات و یا اصلاحات تخنیکی از لحاظ انجنیری در پروژه های که حین تطبیق آن در ساحه ممکن ضرورت احساس شود.
 11. تامین هماهنگی های لازم با ادارات ذیربط جهت برنامه ریزی برای سیستم میخانیک مجتمع های ترمیماتی.
 12. آشنایی با ویزه نقشه های پروژه در بخش های مربوطه با در نظرداشت نورم و استندرد های ملی و بین المللی جهت استفاده در تطبیق پروژه های ساختمانی.
 13. ارتقاء سطح دانش مسلکی کارمندان ذیربط مرکز و ولایات.
 14. ترتیب پروپوزال های سیستم میخانیک.
 15. تامین و تحکیم روابط کاری با همکاران امور محوله.
 16. همکاری با سایر بخش های دیپارتمنت در صورت ضرورت که از طرف آمر بخش و یا کارمند درخواست میشود.
 17. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف شرکت ملی .
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری میخانیک و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۳ سال برای لیسانس و ۲ سال برای ماستر.
 3. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 4. توانایی دیزاین و اجرای محاسبات در صورت عدم موجودیت نرم افزار های انجنیری.
 5. آشایی لازم با استندرد های تهیه نقشه های انجنیری.
 6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 7. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .
نوټ:
.
ضمیمي:
.